Bescherming van de privacy

Wij maken er een erezaak van om de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, voornamelijk de Belgische wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (in werking getreden op 25 mei 2018) gekend als de "RGPD-verordening". In het kader van de online-aankoop van tickets worden bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks bij u verzameld door de betrokken organisator (de "verantwoordelijke voor de verwerking"), waarvan u de contactgegevens onderaan deze pagina vindt. De persoonsgegevens die op deze manier worden verzameld zijn de volgende: uw naam, voornaam, geboortedatum, postadres, e-mailadres, geslacht, mobiele telefoonnummer, of u tot een bedrijf behoort, bedrijfsgegevens, betalings- en facturatiegegevens en boekingsgeschiedenis. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, namelijk de aankoop van tickets. De organisator is tevens van mening dat hij u informatie over andere voorstellingen en evenementen kan toesturen (nieuwsbrief), voor zover dit beantwoordt aan zijn rechtmatige belangen in de zin van de voornoemde verordening. Met name met het oog op het opzetten van loyaliteitsprogramma's zullen uw gegevens voor onbepaalde tijd worden bewaard, tenzij u gebruik maakt van uw recht om te worden vergeten (zie hieronder). Om uw persoonsgegevens te beschermen, hebben wij maatregelen getroffen die voldoen aan de meest recente ontwikkelingen op het gebied van computerbeveiligingsprotocollen. In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u de volgende rechten


Om deze rechten uit te oefenen, volstaat het een e-mail te sturen naar het adres . Als u een probleem hebt, kunt u ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ten slotte zullen wij u op de hoogte houden van eventuele substantiële wijzigingen in ons privacybeleid zoals hierboven beschreven.