Algemene verkoopsvoorwarden

1. TOEPASSINGSGEBIEDEN: Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van online bioscoopkaartjes voor privédoeleinden via het ARBEMAX online ticketingsplatform.


2. WEBSITE: De Website verwijst naar de website www.cinemaaventure.be en alle websites die daarvan deel uitmaken, met inbegrip van de Website van het ARBEMAX online ticketingsplatform.

De gebruiksvoorwaarden van de Website verschijnen op de site www.cinemaaventure.be in de rubriek “Gebruiksvoorwaarden van de Website”.


3.  ARBEMAX: ARBEMAX bvba is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in Galerie du centre 57 te 1000 Brussel.

Voor de verkoop van Tickets handelt het in eigen naam maar ook voor rekening van dochterondernemingen die bioscoopcomplexen exploiteren waarin de Klant een ARBEMAX-ticket koopt.

Bij klachten, vragen of problemen met betrekking tot de aankoop van Producten kan de Klant contact opnemen met info@cinemaaventure.be

 

4. KLANT Een "klant" is elke persoon die via de website producten koopt voor niet-zakelijke doeleinden. Door het verkoopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen, bevestigt de Klant dat hij over de nodige capaciteit beschikt om deze overeenkomst te sluiten. Als hij minderjarig is, bevestigt hij dat hij in ieder geval de toestemming van zijn voogd heeft.

5. KLANTINFORMATIE : ARBEMAX biedt op haar website alle nodige informatie over de tickets, inclusief de prijzen die van kracht waren op het moment van aankoop, informatie over de programmering tijdens de aankoop, de dag en het tijdstip van de geldigheid van de tickets en de andere gebruiksvoorwaarden die zijn gekoppeld aan de tickets.

De genoemde prijzen zijn inclusief alle kosten die verband houden met de aanschaf en het gebruik van tickets, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website. Informatie met betrekking tot het gebruik van tickets kan ook worden opgeroepen op de aankoopbevestiging en het bewijs van toegang dat de klant ontvangt. 

Elk gebruik van tickets is bovendien onderworpen aan het huishoudelijk reglement van de bioscoop.

 

6. VERKOOPPROCES De klant kan op de website tickets kopen door de verschillende fasen van het proces te doorlopen, in het bijzonder door het volgende aan te geven:1. De gewenste film, 2. De gewenste dag en tijd, 3. Het gewenste aantal tickets, 4. Navigeer door het betalingsproces, 5. Vul de persoonlijke gegevens in die nodig zijn om de aankoopbevestiging, het bewijs van binnenkomst en elektronische levering van Tickets te ontvangen. Elke stap van het verkoopproces wordt uitgelegd op de website. De klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te controleren en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan. De Klant heeft op het moment van zijn aankoop de mogelijkheid om kennis te nemen van de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden en de verklaring met betrekking tot het respect voor het privéleven. De aankoop van een kaartje veronderstelt hun aanvaarding.

 

7. BETALING Tickets kunnen worden betaald met behulp van de online betaalmethoden die beschikbaar zijn op de website. De Klant draagt zelf de kosten die de financiële instelling bij de Klant in rekening brengt voor de overmaking van het aankoopbedrag aan ARBEMAX. Indien de Klant in aanmerking komt voor een verlaagd tarief (of voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een verlaagd tarief) zoals gecommuniceerd op de Website, heeft ARBEMAX het recht om ondersteunende documenten op te vragen om het recht van de Klant op het gereduceerde tarief te verifiëren. Alle aankopen zijn onmiddellijk betaalbaar. ARBEMAX behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren in geval van aanwijzingen voor fraude.

 

8. LEVERING Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website, gebeurt de levering van de Producten altijd elektronisch, bijvoorbeeld door de aankoopbevestiging en het bewijs van binnenkomst te sturen naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant is verantwoordelijk voor de geldigheid van het opgegeven e-mailadres en dient zelf zorg te dragen voor de werking en veiligheid van het e-mailprogramma dat hij gebruikt om tickets te ontvangen. ARBEMAX is niet verantwoordelijk voor het risico van verlies van elektronisch verzonden tickets, niet geleverd door de leverancier van de klant. De Klant ontvangt altijd een e-mail met de bevestiging van zijn aankoop en een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. Het is aan de klant om deze e-mail te bewaren. Indien de Klant geen e-mail ontvangt met de bevestiging van de aankoop van de bestelde tickets, kan hij contact opnemen met ARBEMAX op het e-mailadres vermeld in artikel 3 van deze voorwaarden. Elke bevestiging van de aankoop van een ticket bevat een bewijs van toegang of een link naar dit bewijs met een toegangscode die de klant het recht geeft om in de bioscoop de persoonlijk gekochte bioscoopkaartjes te ontvangen. Elk toegangsbewijs, elke reserveringscode en elk van de codes die aan een ticket zijn gekoppeld, is uniek, kan niet worden gewijzigd of gekopieerd en kan slechts één keer worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Elke klacht van de klant moet schriftelijk worden ingediend binnen 10 dagen na de datum van de voorstelling waarvoor het (de) ticket (s) zijn gekocht.


9. HERROEPINGSRECHT Bij het kopen van tickets, en dus het reserveren van plaatsen voor een specifieke bioscoopvoorstelling of voor een bijzonder evenement, heeft de Klant geen herroepingsrecht. 

10. AANSPRAKELIJKHEID ARBEMAX garandeert dat de Producten de kenmerken hebben die op de Website vermeld werden bij de aankoop van de tickets. ARBEMAX garandeert echter niet dat de programmering van de films gedurende een bepaalde periode ongewijzigd zal blijven. ARBEMAX zal de gekochte tickets alleen binnen 30 dagen terugbetalen in het geval van bewezen technische problemen op de Website die ertoe leiden dat de Klant de gekochte tickets niet op het opgegeven e-mailadres ontvangt. De aansprakelijkheid van ARBEMAX is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de gekochte tickets. De Klant blijft echter verantwoordelijk voor eventuele fouten gemaakt in het aankoopproces, zoals de vermelding van een onjuist e-mailadres of de onjuiste vermelding van de hoeveelheid Producten of de kenmerken van de Producten (bijv. Filmkeuze, plaats van de sessie, tijd van de sessie). De Klant is ook verantwoordelijk voor het gebruik dat van de tickets wordt gemaakt, zoals het verlies van de tickets, het gebruik van de tickets buiten de geldigheidsperiode, het feit dat andere mensen de tickets mogen gebruiken zonder toestemming van de Klant en voor elk onwettig gebruik van de producten.


11. PERSOONSGEGEVENS De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het online bestellen van tickets, zijn uitsluitend voor dit doel. Ze worden gedeeld door ARBEMAX BVBA (CINEMA AVENTURE) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Galerie du Centre 57 BloK II TE 1000 Brussel en zijn partners die betrokken zijn bij de organisatie van de ticketing. Ze worden bewaard tot 1 maand na de bioscoopvertoning waarvoor het ticket werd gekocht. De betrokkene heeft recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, wissing of overdraagbaarheid van zijn gegevens. Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend via e-mail op het adres info@cinemaaventure.be. Er kan gevraagd worden om de identiteit te rechtvaardigen. De betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


12.  WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARBEMAX behoudt zich het recht voor om deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, in het bijzonder om ze aan te passen aan wijzigingen in de aangeboden diensten of in wettelijke of reglementaire vereisten. De klant vindt de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van elke aankoop op de website.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERS Alle verkopen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om over het eventuele geschil te beslissen.